Vyks konkursas „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“

Fotografijų konkurso „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijų konkursą „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“ (toliau – konkursas) organizuoja Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (toliau, – LVBOS), vadovaudamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau, – SADM) Programos 05.02 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“ priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano priemones“ priemonės „Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“ finansuojamo SADM biudžeto lėšomis projekto „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra” veiklų įgyvendinimo planu.

2. Konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus, tikslą, sąlygas, eigą, pateiktų konkursinių darbų vertinimo, o taip pat konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

3. Konkurso tikslas – skleisti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų, asociacijų veiklų gerąją patirtį ir iniciatyvas, siekiama formuoti teigiamą įvaizdį apie kaimo ir miesto bendruomenių organizacijas, jų savanorius.

4. Konkurso specialusis tikslas – konferencijose ir valstybės institucijose organizuoti 2017 metų pabaigoje 5 kilnojamas parodas, kuriose bus eksponuojama 50 atrinktų geriausių konkurso darbų, vaizduojančių bendruomenių gyvenimą.

II. konkurso organizavimas

5. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, atstovaujantys bendruomenes ar bendruomenines organizacijas.

6. Konkurso užduotis – pateikti fotografiją, iliustruojančią Lietuvos miesto ir kaimo bendruomenių veiklą. Fotografijose užfiksuoti objektai turi būti tiesiogiai susiję su bendruomenine veikla.

7. Fotografijų objektai – kasdienininė bendruomeninė veikla: supanti aplinka, kaimo ir miesto bendruomenių savanoriai, gamta, kraštovaizdis, aplinkosauga, kaimo gyvenamoji aplinka, socialinė veikla, amatai, turizmas, renginiai, laisvalaikis ir kt.

8. Fotografija turi atitikti konkurso temą „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“.

9. Konkursiniai darbai skirstomi į 2 kategorijas:

9.1. Miesto bendruomenės teikia fotografijas šioms temoms:

9.1.1. Savanorystė

9.1.2. Kultūra

9.1.3.Bendruomenininko portretas

9.1.4. Bendruomenės pasiekimai

9.1.5. Bendruomenės problematika

9.2. Kaimo bendruomenės teikia fotografijas šioms temoms:

9.2.1. Savanorystė

9.2.2. Kultūra

9.2.3.Bendruomenininko portretas

9.2.4. Bendruomenės pasiekimai

9.2.5. Bendruomenės problematika

Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo savo bendruomenės pavadinimą, kategoriją (miesto ar kaimo) ir temą. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą kiekvienai temai, t.y. ne daugiau kaip penkias (5) fotografijas.

III. konkursinių darbų PRIĖMIMAS

 10. Konkursas vyksta:

– konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas: nuo spalio 6 d. iki spalio 30 d.

– darbų skelbimas balsavimo platformoje ir balsavimas: nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

– rezultatų suvedimas ir darbų paruošimas parodoms – nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio1 d.

11. Techniniai konkursinių darbų reikalavimai:

11.1. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos jpG, JPEg skaitmeniniu formatu. Fotografijų skaitmeninis dydis – ne mažesnis kaip 1,50 MB. Pateikiamų skaitmeninių bylų reikalavimai: 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis; 4000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis; 1500 kB (1,5 MB) – mažiausias skaitmeninis dydis, 5000 kB (5 MB) – maksimalus skaitmeninės failo dydis.

11.2. Su darbais pateikti konkurso dalyvio anketą, užpildytą Word formatu (nuostatų 1 priedas).

12. Darbus siųsti elektroniniu paštu: lvbosajunga@gmail.com. Kartu su nuotraukomis  pridedama užpildyta dalyvio anketa.

                             IV. darbų VERTINIMAS

 13. Darbai bus vertinami specialioje balsavimo platformoje, kuri veiks Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos socialinio tinklo facebook‘o paskyroje ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos tinklapyje www.lvbos.lt.

14. Kiekvienas socialinio tinklo / interneto svetainės lankytojas gali balsuoti už bet kurį interneto svetainėje paskelbtą patikusį konkursinį darbą, paspausdami aktyvią nuorodą „Patinka“. Šie balsavimo rezultatai turės įtakos galutiniam pateiktų konkursinių darbų vertinimui. Geriausių  kiekvienoje kategorijoje pagal temas konkursinių darbų autoriai apdovanojami asmeniniais prizais (dovanomis).

15. Konkursiniai darbai bus vertinami LVBOS tarybos posėdyje atsižvelgiant į balsavimo platformos rezultatus.

16. Darbai vertinami vadovaudamasi šiais kriterijais:

16.1. konkurso užduoties įvykdymas;

16.2. konkurso temos perteikimas;

17. Darbai atmetami ir nevertinami:

17.1. jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų;

17.2. yra nukopijuoti;

17.3. yra neetiški.

86. LVBOS taryba patvirtina penkiolika nugalėtojų – po penkis iš kiekvienos kategorijos.  Kiekvienoje temoje išrenka po 1-3 vietos nugalėtojus.

V. nugalėtojų apdovanojimas

17. Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą paskelbiama per 5 dienas po LVBOS tarybos posėdžio.

18. Geriausių konkursinių darbų iškilmingas autorių apdovanojimas vyks projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ baigiamojoje konferencijoje gruodžio mėn.

18. Penki nugalėtojai dvejose kategorijose (po vieną iš kiekvienoje temoje) apdovanojami pagrindiniais prizais, oII ir III vietos laimėtojai apdovanojami paskatinamaisiais prizais.

19. Geriausi darbai (30) bus eksponuojami parodose gruodžio mėn..

20. LVBOS taryba atrenka trisdešimt geriausių darbų parodoms „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“. Spausdintų fotografijų paroda bus eksponuojama SADM, ŽŪM, Kultūros ministerijoje, Seime, baigiamosiose projekto konferencijose. Nuotraukos gali būti eksponuojamos ir kitose viešosiose vietose. Virtuali paroda bus eksponuojama Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos interneto svetainėje www.lvbos.lt.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus skelbti, reprodukuoti, eksponuoti savo nuožiūra, nemokėdami autoriams honoraro.

22. Autorius pateikdamas darbą konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.

23. Dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka.

24. Konkurso koordinatorė: LVBOS projekto administratorė Marija Bindokaitė, tel. +370 600 05936, el. p.: lvbosajunga@gmail.lt.

________________________________

 

Priedas Nr. 1

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENIŲ FOTO KONKURSO

Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“

DALYVIO ANKETA

2017 M.

Informacija apie konkursinį (-ius) darbą (-us)
Konkursinio darbo pavadinimas
Idėjos ir fotografijos objekto aprašymas – nurodoma tiesioginė sąsaja su konkurso tema (ne daugiau kaip 5 sakiniai)
Miesto kategorija

(pažymėti x temą)

Savanorystė
Kultūra
Bendruomenininko portretas
Bendruomenės pasididžiavimas
Bendruomenės problematika
Kaimo kategorija

(pažymėti x temą)

Savanorystė
Kultūra
Bendruomenininko portretas
Bendruomenės pasididžiavimas
Bendruomenės problematika
Informacija apie dalyvį
Dalyvio vardas ir pavardė
Amžius
Atstovaujamos bendruomenės pavadinimas bei nurodoma kategorija ( miesto arba kaimo)
Gyvenamasis adresas, telefonas, elektroninis paštas

 

Back to top