Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

Kėdainių r. vietos veiklos grupė nuo 2018 m. kovo 1 d. 08:00 val. iki 2018 m. balandžio 30 d. 16:00 val. kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015˗2023 m.“ (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-16.3. Veiklos sritimi skatinama bendruomenių bei kitų subjektų bendradarbiavimą, siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą, išnaudojant ne vienos, o kelių bendruomenių turimus kultūrinius, gamtinius, infrastruktūrinius ir kulinarinio paveldo išteklius. Pagal veiklos sritį parama teikiama viešiesiems, pelno nesiekiantiems, tačiau turizmo srautus generuojantiems bei prielaidas naujų verslų ir darbo vietų sukūrimui kuriantiems vietos projektams. Parama skiriama infrastruktūros/įrangos, reikalingos turizmo paslaugoms ir maršrutams kurti bei plėtoti sutvarkymui ir/ar įrengimui/įsigijimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 161 283  Eur. Priemonės kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 322 566 Eu Eur.

 

Pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16.4. Veiklos sritis skirta skatinti bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja įvairių sričių vietos gamintojai (amatininkai, smulkus verslas, kiti gamintojai) ir kuris apima daugiau nei vienos bendruomenės/kaimo teritoriją. Šia veiklos sritimi siekiama paskatinti naujų produktų, inovacijų ir technologijų plėtrą bei sudaryti prielaidas gamintojams padidinti gaminamų produktų konkurencingumą ir gauti didesnes pajamas bei patenkinti vartotojų poreikį vietinės kilmės gaminiams bei maisto produktams.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 832Eur. Priemonės kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 195 328 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 517 894 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Priemonės vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, vietos projektų paraiškos forma,ir kiti dokumentai skelbiami VVG interneto svetainėje http://www.kedainiuvvg.lt/lt/strategija_2014-2020_m, taip pat VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Informaciją apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia VVG administracijos darbuotojai būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai ir elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt.

Back to top