Kvietimas Nr. 3 teikti vietos projektus

Kėdainių rajono VVG kviečia pareiškėjus teikti paprastus kaimo vietovių ir mažus paprastus kaimo vietovių vietos projektus finansavimui gauti pagal priemonės: „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“. Kvietimui skiriama lėšų suma – 200 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:

1. Paprastam (nuo 10 001 Eur) kaimo vietovių vietos projektui – 55 837 Eur. Remiamos veiklos: infrastruktūros ir/arba įrangos, reikalingos pirminių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimas, apdirbimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai, sukūrimas ir/arba įsigijimas.

2. Mažam paprastam kaimo vietovių vietos projektui iki 10 000 Eur. Remiamos veiklos: Infrastruktūros/įrangos reikalingos ekonominei veiklai/naujai veiklos rūšiai pradėti arba naujam produktui/paslaugai gaminti, teikti, sukūrimas/įsigijimas. Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  1. Viešiesiems juridiniams asmenims – iki 80 proc.
  2. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 70 proc.
  3. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 50 proc.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 445 743 Eur. iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir jų priedai skelbiami VVG interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/kvietimai/iii-kvietimas/ bei VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-04-10 8:00 val. iki 2018-05-31 16:00 val.

Back to top