Startuoja IV paraiškų kvietimas socialiniam/bendruomeniniam verslui

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė nuo 2018 m. birželio 7 d. 8:00 val. iki liepos 31 d. 16:00 val. kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.” priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)” ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)”.

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)” yra skirta kurti socialinio ir (arba) bendruomeninio verslo pagrindus kaime, skatinti socialinę  ir ekonominę vertę, socialinio ir (arba) bendruomeninio verslo iniciatyvas. Šia priemone siekiama prisidėti prie socialinių ir ekonominių problemų sprendimo bei didinti VVG teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų finansinį savarankiškumą ir kartu patenkinti nutolusių kaimo vietovių gyventojų/vietos bendruomenės (-ių) poreikius: asmeninių paslaugų prieinamumą (vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, neįgaliems ir savimi pilnai negalintiems pasirūpinti asmenims ir pan.); integraciją į darbo rinką (artimuosius prižiūrintiems asmenims, kurie negali aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir, prižiūrėdami savo artimuosius, praranda darbinius įgūdžius bei galimybę aktyviai dalyvauti darbo rinkoje) ir kt.

Priemonės kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 234 556 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 78 185 Eur. Paramos intensyvumas iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. Investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)” yra skirta mokymams, kuriuose gali dalyvauti vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai, tobulinti žinias bei įgūdžius, didinti kompetencijas, naujų veiklų bei verslų, finansuojamų vietos plėtros strategijos lėšomis, vykdymui ir plėtrai.

Priemonės kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 4 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 1 951 Eur. Paramos intensyvumas iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, vietos projektų paraiškų formos, verslo plano forma ir kiti dokumentai skelbiami VVG interneto svetainėje adresu http://kedainiurvvg.lt/kvietimai/iv-kvietimas/iv-kvietimas/ bei VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai. Vietos projekto paraišką turi asmeniškai pateikti pats pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo.

Back to top