Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė nuo 2018-09-10 8:00 val. iki 2018-11-09 15:00 val. kviečia teikti projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ šias priemones/veikos sritis:

1. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, Nr. LEADER-19.2-7.2.
Parama teikiama: mažos apimties infrastruktūros, skirtos sveikatinimo ir/ar aktyvaus poilsio veikloms organizuoti bei vykdyti, kūrimui ir tvarkymui, didinant sukuriamos ir/ar tvarkomos infrastruktūros funkcionalumą ir pritaikant ją neįgaliųjų poreikiams. Priemone siekiama užtikrinti VVG teritorijos gyventojų kokybiško laisvalaikio užimtumą, vykdant įvairias kultūrines, sociokultūrines, sveikatinimosi veiklas, išnaudojant vietos projekto lėšomis sukurtą infrastruktūrą.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 100 000 Eur . Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 25 000 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

2. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Nr. LEADER-19.2-7.6.

Parama teikiama: infrastruktūros įrengimo ir/ar tvarkymo darbams vykdyti, įsigyti įrangą, techniką, priemones edukacinėms programoms sukurti. Veikloms, kuriomis siekiama atnaujinti kaimo kultūros bei gamtos paveldą ir kraštovaizdį didinant kaimo vietovių rekreacinį patrauklumą, gyvybingumą renovuojant ir pritaikant panaudojimui gamtos ir kultūros paminklus bei kultūros paveldo objektus vietos gyventojų poreikiams ir/ar turistinių traukos objektų kūrimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 76 019 Eur. Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 38 010,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis- iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

3. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

Parama teikiama: įvairių renginių, stovyklų, mugių, edukacinių programų, susijusių su amatais, bei kitų veiklų organizavimui ir vykdymui, informacijos apie etninę kultūrą kaupimui ir sklaidai, leidybai (tiek popieriniame, tiek ir elektroniniame formate).

Tinkami vietos projekto vykdytojai: VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 70 000 Eur. Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 9 771 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei paramos prašoma veiklos vietos projektui (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla);
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei vietos projekte numatytos investicijos į įrangą ir kitą materialųjį turtą.

4.II prioriteto “ Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Parama teikiama: energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimui, atsinaujinančių energijos išteklių (medienos atliekos, hidroenergija, šiaudai, biodujos, geoterminė energija, vėjo energija, saulės energija, durpės ir kt.) gavimo bei naudojimo priemonių įdiegimui ir infrastruktūros įrengimui bei priemonių, sumažinančių teršiančiųjų medžiagų kiekį, įsigijimui ir/arba įdiegimui.

Tinkami vietos projekto vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, savivaldybė ir savivaldybės biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 87 909 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 29 303 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 333 928 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir jų priedai skelbiami VVG interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/ bei VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai, vietos projekto paraišką turi asmeniškai pateikti pats pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo.

VVG administracijos darbuotojai informaciją apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai ir elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt.

Back to top