KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTUS Nr. 6

Kėdainių rajono VVG šeštąjį kartą kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.

Kvietimas teikti vietos projektus vyksta nuo 2018-11-19 8:00 val. iki 2018-12-21 15:00 val.

Remiamos veiklos: infrastruktūros ir/arba įrangos, reikalingos pirminių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimas, apdirbimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai, sukūrimas ir/arba įsigijimas.

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems produktams (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), perdirbti, rinkodarai ir (arba) plėtrai. Galutinis produktas gali būti ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Juridiniai asmenys, vykdantys ir/arba planuojantys pradėti vykdyti veiklą VVG teritorijoje: NVO, bendruomeninės organizacijos, smulkaus verslo organizacijos (labai mažos ir mažos įmonės). Labai mažos ir mažos įmonės turi būti registruotos VVG teritorijoje.

2. VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys: kaimo gyventojai, ūkininkai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 273 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 55 837 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Viešiesiems juridiniams asmenims – iki 80 proc.
  • Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 70 proc.
  • Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 50 proc.
Back to top