KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTUS PAGAL TRIS PRIEMONES

Kėdainių rajono VVG kviečia teikti vietos projektų paraiškas nuo 2019-11-04 8:00 val. Iki 2019-12-20, adresu: Pirmūnų g. 13A Kėdainiai, pagal šias priemones: „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2), „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) ir „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5).

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 485 263 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt trys eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir jų priedai skelbiami VVG interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/viii-kvietimas/ bei VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-11-04 8:00 val. iki 2019-12-20 15:00 val.  

Back to top