KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTUS NR. 12

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) priemones ir (arba) veiklos sritis:

1) VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-16.3.

Šia VPS veiklos sritimi, skatinant bendruomenių bei kitų subjektų bendradarbiavimą, siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą, išnaudojant ne vienos, o kelių bendruomenių turimus kultūrinius, gamtinius, infrastruktūrinius ir kulinarinio paveldo išteklius. NVO skatinamos inicijuoti naujas veiklas bei procesus, siekiant didinti atvykstančių turistų srautus ir  vykdyti ekonomiškai naudingą bendradarbiavimą su smulkiais vietos produkcijos gamintojais.

Parama teikiama viešiesiems, ne pelno projektams, t. y. tokiems projektams, kurie teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius ir iš kurio partneriai nesiekia gauti naudos, o gaunamas pelnas yra investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą.

Paramos lėšos skiriamos infrastruktūros/įrangos, reikalingos turizmo paslaugoms ir maršrutams kurti bei plėtoti, sutvarkymui ir/ar įrengimui/įsigijimui.

Remiami ne pelno siekiantys, tačiau generuojantys pajamas, užtikrinsiančias paramos lėšomis sukurtų naujų darbo vietų išlaikymą, vietos projektai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 161 283 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 161 283 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

2) VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-16.4.

Šia VPS veiklos sritimi siekiama paskatinti naujų produktų, inovacijų ir technologijų plėtrą bei sudaryti prielaidas gamintojams padidinti gaminamų produktų konkurencingumą ir gauti didesnes pajamas bei patenkinti vartotojų poreikį vietinės kilmės gaminiams bei maisto produktams. Siekiama skatinti bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja įvairių sričių vietos gamintojai (amatininkai, smulkus verslas, kiti gamintojai) ir kuris apima daugiau nei vienos bendruomenės/kaimo teritoriją. NVO, vykdydama regioninių produktų rinkodarą ir plėtodama tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, padės pastariesiems pelningiau realizuoti savo produkciją.

Parama skiriama viešiesiems, ne pelno projektams, kurie teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius ir iš kurio partneris (-iai) nesiekia gauti naudos, o gaunamas pelnas yra investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą.

Remiami ne pelno siekiantys, tačiau generuojantys pajamas, užtikrinsiančias paramos lėšomis sukurtų naujų darbo vietų išlaikymą, vietos projektai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 152 137 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 832 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

3). VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Šia VPS priemone siekiama didinti energijos efektyvumą, skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą bei remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio technologijų.

Parama skiriama energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimui (taip, kaip nurodoma Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1328 (suvestinė redakcija nuo 2018-05-19), atsinaujinančių energijos išteklių (medienos atliekos, hidroenergija, šiaudai, biodujos, geoterminė energija, vėjo energija, saulės energija, durpės ir kt.) gavimo bei naudojimo priemonių įdiegimui ir infrastruktūros įrengimui bei priemonių, sumažinančių teršiančiųjų medžiagų kiekį, įsigijimui ir/arba įdiegimui. Remiami viešieji, ne pelno projektai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, savivaldybė ir savivaldybės biudžetinės įstaigos (savivaldybės administracijai ir jos įstaigoms reikalavimas dėl registracijos vietos – netaikomas).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 29 303 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 29 303 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 342 723 Eur (trys šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai ir 0 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/xii-kvietimas/, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021-10-25 8:00 val. iki 2021-12-13 16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos:

– asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai;

– elektroniniu paštu, kai saugiu elektroniniu parašu pasirašyta vietos projekto paraiška siunčiama elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt;

– tiesiogiai nekontaktuojant su VPS vykdytojos administracijos darbuotoju (-ais), kai pasirašyta vietos projekto paraiška VPS vykdytojos darbo laiku pateikiama naudojantis VPS vykdytojos būstinėje įrengta „paraiškų dėžute“ (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu).

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai ir elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt.

 

Back to top