Kėdainių rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įsteigta 2004 m. spalio 5 d. Steigimo tikslas – sukurti institucinę struktūrą (asociaciją), kuri skatintų ir remtų kaimo gyventojų ir jų bendruomenių aktyvumą ir gebėjimus integruotis į visuomenėje vykstančius procesus bei, per įvairių programų įgyvendinimą, teiktų paramą plėtojant vietos iniciatyvas ir stiprinant vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu. Kėdainių rajono vietos veiklos grupė yra įsikūrusi adresu Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai.

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Jos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, įtraukiant kaimo plėtros ir žemės ūkio sričių atstovus (fizinius ir juridinius asmenis). VVG atstovauja Kėdainių rajono kaimo vietoves, kurių bendras gyventojų skaičius 2021 m. duomenimis yra 46382 iš kurių gyventojų skaičius mieste yra 23461, o kaime 22921[1].

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės misija vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpiu: partnerystėje su pilietine visuomene, verslu ir vietos valdžia stiprinti vietos bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti subalansuotą kaimo plėtrą, susietai, nuosekliai bei inovatyviai spręsti socialinius, ekonominius ir sveikos gyvenamosios aplinkos klausimus. Užtikrinti ir skatinti LEADER metodo principų (teritorinis, ,,iš apačios į viršų“, partnerystės, inovacijų, integruoto požiūrio, tinklaveikos ir bendradarbiavimo, vietos finansavimo ir valdymo) bei horizontaliųjų principų ir prioritetų (jaunimas, kultūra, darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus), moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas) įgyvendinimą.

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės nariai, remdamiesi atlikta socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analize, suformulavo tokią VVG teritorijos viziją. Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorija, tai vieta kurioje:

 • esama stiprių lyderių, gebančių įžvelgti ir įgyvendinti pokyčius;
 • plėtojama partnerystė ir vyksta bendradarbiavimas tarp bendruomenių ir atskirų jos narių, siekiant sukurti didesnę pridėtinę vertę;
 • klesti ekonomika, kurianti darbo vietas ir gerovę;
 • bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja tiek bendruomeninėje veikloje, tiek ir įgyvendinant projektus bei diegiant inovacijas;
 • sukurta sveika aplinka su gerai suplanuotomis viešosiomis erdvėmis, pritaikytomis aktyviai veiklai bei sveikatinimui;
 • teikiamos aukštos kokybės viešosios socialinės paslaugos;
 • atsižvelgiant į tradicijas bei ryšių stiprinimą tarp skirtingų kartų, užtikrinta kultūrinio gyvenimo įvairovė;
 • efektyviai naudojami energetiniai ištekliai;
 • sukurta aplinka ir infrastruktūra, motyvuojanti jaunus žmonės likti kurti, dirbti, gyventi ir auginti vaikus kaime;
 • diegiamos inovacijos ir nuolatos domimasi naujovėmis;
 • visiems užtikrintos lygios galimybės.
[1] Valstybės duomenų agentūros informacija, internetinė prieiga https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2022/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis
Back to top