KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015-2023 M.

VPS priemonė

VPS priemonės veiklos sritis

I kvietimas 2017 m.

II ketv.

II kvietimas

2017 m.

III ketv.

III kvietimas

2018 m.

I ketv.

IV kvietimas

2019 m.

III ketv.

V kvietimas

2020 m.

III ketv.

VI kvietimas

2021 m.

III ketv.

VISO:

Planuojamos kvietimui skirti lėšos, Eur

1.1. „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4

1.1.1. Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai LEADER-19.2-4.2

100.000

100.000


100.000

90.000


390.860

1.2. „Ūkio ir verslo plėtra“                         LEADER-19.2-6

1.2.1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti  LEADER-19.2-6.4

100.000

100.000


100.000

90.000


390.860

1.3. "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse"  LEADER-19.2-7

1.3.1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  LEADER-19.2-7.2
50.000

50.000


100.000

1.3.2. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį  LEADER-19.2-7.6
38.000

38.000


76.019

1.4. „Bendradarbiavimas“ LEADER-19.2-16

1.4.1. Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą   LEADER-19.2-16.3

161.000

161.000

322.566

1.4.2. Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti LEADER-19.2-16.4


50.000

50.000

50.000


45.000

195.328

1.5. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1 


78.000

78.000

78.000234.556

2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000


9.756

2.2. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas  LEADER-19.2-SAVA-4

 
60.000

40.000

37.000

136.791

2.3. Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas LEADER-19.2-SAVA-5 


60.000

30.000

30.000

30.000

26.000

175.816

VISO:

363.000

551.000

160.000

508.000

340.000

108.000

2.030.552

ES parama
Lt En