1. Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m. rasite čia:

 

2. Bendruomenių vietos projektų administravimo taisyklės 2016-09-21

3. Paramos pagal lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykės 2016.07.01

4. VVG vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

5. VVG VPS, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, Administravimo taisyklės 2016.01.08D.

 

4.1. VPS, įgyvendintų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklės 2015 m.

5.1. Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos administravimo taisyklės (2014-8-26d. Nr. 3D-507).


6. Mokslo studija. Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą

7. 2014-2015 m. Rajono seniūnijų poreikio tyrimo Anketa

 7.1. Vilainių seniūnijos gyventojų poreikio  tyrimas

 7.2. Truskavos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

 7.3. Surviliškio seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

 7.4. Šėtos seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

 7.5. Josvainių seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

 7.6. Krakių seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

 7.7. Dotnuvos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

 7.8. Gudžiūnų seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

 7.9. Pernaravos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

 7.10 Pelėdnagių seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

8. Kėdainių rajono bendras seniūnijų gyventojų poreikio tyrimas

 

Memorandumas


Vietos projektų kvietimų grafikas:

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015-2023 M.

VPS priemonė

VPS priemonės veiklos sritis

I kvietimas 2017 m.

II ketv.

II kvietimas

2017 m.

III ketv.

III kvietimas

2018 m.

I ketv.

IV kvietimas

2019 m.

III ketv.

V kvietimas

2020 m.

III ketv.

VI kvietimas

2021 m.

III ketv.

VISO:

Planuojamos kvietimui skirti lėšos, Eur

1.1. „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4

1.1.1. Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai LEADER-19.2-4.2

100.000

100.000


100.000

90.000


390.860

1.2. „Ūkio ir verslo plėtra“                         LEADER-19.2-6

1.2.1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti  LEADER-19.2-6.4

100.000

100.000


100.000

90.000


390.860

1.3. "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse"  LEADER-19.2-7

1.3.1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  LEADER-19.2-7.2
50.000

50.000


100.000

1.3.2. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį  LEADER-19.2-7.6
38.000

38.000


76.019

1.4. „Bendradarbiavimas“ LEADER-19.2-16

1.4.1. Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą   LEADER-19.2-16.3

161.000

161.000

322.566

1.4.2. Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti LEADER-19.2-16.4


50.000

50.000

50.000


45.000

195.328

1.5. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1 


78.000

78.000

78.000234.556

2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000


9.756

2.2. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas  LEADER-19.2-SAVA-4

 
60.000

40.000

37.000

136.791

2.3. Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas LEADER-19.2-SAVA-5 


60.000

30.000

30.000

30.000

26.000

175.816

VISO:

363.000

551.000

160.000

508.000

340.000

108.000

2.030.552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ES parama
Lt En