KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

     – Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas;
 
     – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės;
 
 Žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas; 
 
  – Naujos ,,Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklės Nr. 3D-6;

   – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ įgyvendinimo taisyklės.

– Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metųprogramos administravimo taisyklės (2014-8-26d. Nr. 3D-507).

– Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Leader” veiklos srities ,,Parengiamoji parama” įgyvendinimo taisyklės (2014-12-2d. Nr. 3D-917)

                                  

DOKUMENTAI SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ PARENGIMU:  

–  LR statybos įstatymas (Aktuali įstatymo redakcija nuo 2010 m. spalio 1 d.);
 
–  LR Žemės įstatymas ;
 
  LR Teritorijų planavimo įstatymas;

– Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas  (Aktuali readakcija nuo 2014-01-01d.);

 Informavimo apie lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės;

– Viešinimo taisyklių pakeitimas (nuo 2011-07-01d.);

– Kėdainių rajono VVG rekomendacijos paramos gavėjams- ATMINTINĖ.

KVIETIMAI

  – I Kvietimas  teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1

 – II Kvietimas  teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

 –  IV Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.4

 –  V Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.5 

 I IR II KVIETIMŲ INFORMACIJA:

 –  Bendrosios taisyklės pareiškėjams, tiekiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją;

–  I Prioriteto specialiosios taisyklės;

–  Kėdainių rajono VVG vidaus tvarkos aprašas;

 –  I Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma; ;

 – II Prioriteto specialiosios taisyklės;

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma (iki 25 000lt);

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma;

– Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis.

 Sutarčių priedai:

 Vietos projekto vykdymo sutartis;

– Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė;

– Vietos projekto patikros vietoje ataskaita;

– Mokėjimo prašymas

I kvietimo I prioriteto specialiųjų taisyklių redakcija (galioja nuo 2014-05-28d):

I prioriteto specialiosios taisyklės( nuo 2014-05-28d.)

  III KVIETIMO INFORMACIJA:

 – Kvietimas  teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3

 –  Bendrosios taisyklės pareiškėjams, tiekiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją;

–  Prioriteto specialiosios taisyklės;

–  Kėdainių rajono VVG vidaus tvarkos aprašas;

 –  I Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma; ;

 – II Prioriteto specialiosios taisyklės;

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma (iki 25 000lt);

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma;

IV KVIETIMO AKTUALI INFORMACIJA: 

 – Kvietimas  teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4

 –  Bendrosios taisyklės pareiškėjams, tiekiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją;

–  Prioriteto specialiosios taisyklės;

  Kėdainių rajono VVG vidaus tvarkos aprašas;

-Kėdainių rajono VVG vidaus tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2014 10 23d.)

 – I Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma; 

 – II Prioriteto specialiosios taisyklės;

– II prioriteto specialiosios tasyklės ( nuo 2014-02-14)

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma (iki 25 000lt);

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma;

– Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis.

 Sutarčių priedai:

 Vietos projekto vykdymo sutartis;

– Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė;

– Vietos projekto patikros vietoje ataskaita;

– Vietos projekto patikros vietoje ataskaita 2 ;

 Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita;

– Mokėjimo prašymas

Kėdainių rajono VVG rekomendacijos paramos gavėjams – ATMINTINĖ

V KVIETIMO AKTUALI INFORMACIJA:

 – Kvietimas  teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5

–  Prioriteto specialiosios taisyklės;

–  Kėdainių rajono VVG vidaus tvarkos aprašas;

– Kėdainių rajono VVG vidaus tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2014 10 23d.)

 –  I Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma;

 – II Prioriteto specialiosios taisyklės;

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma (iki 25 000lt);

 – II Prioriteto Vietos projekto paraiškos forma (50 000 iki 70 000 lt);

– Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis.

 Galiojantys sutarčių priedai:

 Vietos projekto vykdymo sutartis;

– Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė;

– Vietos projekto patikros vietoje ataskaita;

– Vietos projekto patikros vietoje ataskaita 2 ;

Vietos projekto eigos ataskaita;

-Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita I prioritetas;

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita II prioritetas;

– Mokėjimo prašymas 

Užbaigto projekto metinė ataskaita

Kėdainių rajono VVG rekomendacijos paramos gavėjams – ATMINTINĖ 

Back to top