II XX KVIETIMAS:

Priemonė „Bendradarbiavimas“ Veiklos sritis „Parama  trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės (2016 m. kovo 17 d. Nr. 3D-135). Rasite čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e150db0ec1411e58deaaf0783ebf65b/tMEFHAGszv

 

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

II kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. X, 20XX m. XXXX XX d. Rasite čia:

  

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

II Kvietimo paraiškų suvestinė

 

ĮSAKYMAI:

II kvietimas. 20XX-XX-XXd. NMA PRIE ŽŪM direktoriaus įsakymas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. Įsakymo priedą rasite čia:

Back to top