1. Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m. rasite čia:

2. Bendruomenių vietos projektų administravimo taisyklės 2016-09-21

3. Paramos pagal lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykės 2016.07.01

4. VVG vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

5. VVG VPS, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, Administravimo taisyklės 2016.01.08D.

4.1. VPS, įgyvendintų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklės 2015 m.

5.1. Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklės (2014-8-26d. Nr. 3D-507).

6. Mokslo studija. Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą

7. 2014-2015 m. Rajono seniūnijų poreikio tyrimo Anketa

7.1. Vilainių seniūnijos gyventojų poreikio  tyrimas

7.2. Truskavos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

7.3. Surviliškio seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

7.4. Šėtos seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

7.5. Josvainių seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

7.6. Krakių seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

7.7. Dotnuvos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

7.8. Gudžiūnų seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

7.9. Pernaravos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

7.10 Pelėdnagių seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

8. Kėdainių rajono bendras seniūnijų gyventojų poreikio tyrimas

Memorandumas

Vietos projektų kvietimų grafikas:

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015-2023 M.
VPS priemonė VPS priemonės veiklos sritis I kvietimas2017 m.II ketv. II kvietimas2017 m.

III ketv.

III kvietimas2018 m.

I ketv.

IV kvietimas2019 m.

III ketv.

V kvietimas2020 m.

III ketv.

VI kvietimas2021 m.

III ketv.

VISO:
Planuojamos kvietimui skirti lėšos, Eur
1.1. „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 1.1.1. Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai LEADER-19.2-4.2 100.000 100.000 100.000 90.000 390.860
1.2. „Ūkio ir verslo plėtra“                         LEADER-19.2-6 1.2.1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti  LEADER-19.2-6.4 100.000 100.000 100.000 90.000 390.860
1.3. “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse”  LEADER-19.2-7 1.3.1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  LEADER-19.2-7.2 50.000 50.000 100.000
1.3.2. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį  LEADER-19.2-7.6 38.000 38.000 76.019
1.4. „Bendradarbiavimas“ LEADER-19.2-16 1.4.1. Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą   LEADER-19.2-16.3 161.000 161.000 322.566
1.4.2. Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti LEADER-19.2-16.4 50.000 50.000 50.000 45.000 195.328
1.5. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1 78.000 78.000 78.000 234.556
2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.756
2.2. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas  LEADER-19.2-SAVA-4 60.000 40.000 37.000 136.791
2.3. Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas LEADER-19.2-SAVA-5 60.000 30.000 30.000 30.000 26.000 175.816
VISO: 363.000 551.000 160.000 508.000 340.000 108.000 2.030.552
Back to top