KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2020.03.16 IKI 2020.04.30, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.

 • Kvietimas (rasite čia:)
 • Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)
 • 2022m. Atnaujintas Finansavimo sąlygų aprašas Nr.2 (rasite čia:)
 • (1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)
 • (2 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms) (rasite čia:)
 • (3 priedas) Verslo planas (labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams) (rasite čia:)
 • (4 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)
 • (5 priedas) Remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas (rasite čia:)
 • Žemės ūkio verslui taisyklių kvietimo santrauką rasite čia:
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

2. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas”, priemonė ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas NR. LEADER19.2-SAVA-4.

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 •  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019 m. vasario 15 d. Nr. 3D-559) (rasite čia:)
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)
  ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas ( VP paraiškų registracijos žurnalas 2020-04-30d. (rasite čia:)

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

2020-06-04 d. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolo nutariamoji dalis (rasite čia:); Dėstomoji dalis (rasite čia:);

 

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖ:

9 Kvietimo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (rasite čia:)

 

Back to top