KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2019.04.08 IKI 2019.05.31, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.

 • Kvietimas (rasite čia)      
 • Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia)      
 • (1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)      
 • (2 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms)(rasite čia)      
 • (3 priedas) Verslo planas (labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams(rasite čia:)
 • (4 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

2. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.

 • Kvietimas (rasite čia:)
 • Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)
 • (1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)
 • (2 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms) (rasite čia:)
 • (3 priedas) Verslo planas (labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams) (rasite čia)
 • (4 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia)
 • (5 priedas) Remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas (rasite čia:)
 • Nežemės ūkio verslui kvietimo taisyklių santrauką rasite čia:
 • Žemės ūkio verslui taisyklių kvietimo santrauką rasite čia:
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

3. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas”, priemonė ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas NR. LEADER19.2-SAVA-4.

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 •  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019 m. vasario 15 d. Nr. 3D-559) (rasite čia:)
 • LR ŽŪM įsakymas Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo Nr. 3D-560 (rasite čia:)
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)
  ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas ( VP paraiškų registracijos žurnalas 2019-05-31)

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

2019-08-01d. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolo nutariamoji dalis (rasite čia:); Dėstomoji dalis (rasite čia:)

2019-07-15d. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolo nutariamoji dalis (rasite čia:); Dėstomoji dalis (rasite čia:)

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

7 Kvietimo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė 2019-07-02d. (rasite čia:); 2019-07-24d. (rasite čia:)

 

Back to top