Teisės aktai, tiesiogiai susiję su Strategijos įgyvendinimu:

 1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 2. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
 3. Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
 4. Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo
 5. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika
 6. Ūkio subjektų ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
 7. Projekto vykdytojo (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones) prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės
 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo registras
 9. Socialinio verslo gairės
 10. Partnerystės principo taikymo, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, gairės
 11. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 12. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės
 13. Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo
 14. Keiskime mūsų pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų (JT generalinė asamblėjos rezoliucija)

Naujas laikotarpis 2023-2027 m.

1. Parengiamosios paramos 2023-2027 m. strategijoms parengti taisyklės
2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės
3. Projektų inovatyvumo vertinimo metodika (Inovatyvumo skaičiuoklė)
4. 2023-2027 metų Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Kiti svarbūs teisės aktai:

 1. ES reglamentas dėl naujo laikotarpio KPP rengimo
 2. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
 3. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
 4. Viešųjų pirkimų įstatymas
 5. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
 6. Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
 7. Savanoriškos veiklos įstatymas
 8. Viešųjų įstaigų įstatymas
 9. Asociacijų įstatymas
 10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
 11. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
 12. Tautinio paveldo produktų įstatymas
 13. Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo
 14. Investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika
 15. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai
 16. Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų veiklos buhalterinės apskaitos rekomendacijų
 17. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės
 18. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės
 19. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas

20. Statybos techniniai reglamentai:

Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
Str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
Str 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
Str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

21. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

22. Licencijuojamos veiklos

23. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

24. 2021–2030 m. Nacionalinis pažangos planas

Teisės aktų, reglamentuojančių VVG veiklą bei susijusių su pareiškėjų projektų parengimu, ir kitų naudingų teisės aktų sąrašas:

1. LR Asociacijų įstatymas (nuo 2015-06-01). Skaityti toliau:  

2. Paramos pagal lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykės.

3. Nuorodos į  ES teisės aktus: (rasite čia)

3.1. Kaimo plėtros Leader metodo programos ateities apžvalgą (rasite čia)

4.(VVG) Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės. Skaityti toliau:

5.(Pareiškėjų) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės. Skaityti toliau:

6. Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis. Skaityti toliau:

7. LR tautinio paveldo produktų įstatymas. Galioja nuo 2016-05-01d. Skaityti toliau:

8. ŽŪM įsakymas Dėl tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo. Skaityti toliau:

9. LR statybos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2010 m. spalio 1d.). Skaityti toliau:

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (nuo 2017-01-01d.). Skaityti toliau:

11. Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklės  (galioja nuo 2015 m.). Skaityti toliau:

Back to top