12 KVIETIMAS

KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS nuo 2021-10-25 8:00 val. iki 2021-12-13 16:00 val., adresu: Pirmūnų g. 13A Kėdainiai, pagal priemones:

1) Priemonė , „Bendradarbiavimas“, veiklos sritis „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-16.3.

2) Priemonė ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16.4

3) II prioritetas, “ Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas”, priemonė „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

 • Kvietimas  (rasite čia:)
 • Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)
 • (1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)5
 • (2 priedas) Jungtinės veiklos sutartis  (rasite čia:)
 • (3 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)
 • Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

 

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 •  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019 m. vasario 15 d. Nr. 3D-559) (rasite čia:)
 • LR ŽŪM įsakymas Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo Nr. 3D-560 (rasite čia:)
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)

ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)

 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (rasite čia:);

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus (rasite čia:);

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

12 kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. 12, 2021 m. 01-14 d. (rasite čia: ).

Back to top