PROJEKTAS ABC VIETOS GAMINTOJAMS (ABC FOR LOCAL PRODUCERS) įgyvendinamas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis Iir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautiniam projektui įgyvendinti.

Projekto partneriai:

 • Cesu rajona lauku partneriba, Latvija
 • Biedrība “SATEKA”, Latvija
 • Vidzemes lauku partnerība “Brasla“, Latvija
 • Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme”, Latvija
 • Madonas novada fonds, Latvija
 • MAS Železnohorský region, o.s., Čekija
 • Místní akční skupina POHODA venkova, Čekija
 • Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Lietuva
 • Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas”, Lietuva

Projekto tikslas: Tarptautinio bendradarbiavimo, apjungiančio vietos veiklos grupes, jų teritorijoje veikiančius vietos gamintojus, struktūros sukūrimas ir pritaikymas efektyviam projekto partnerių ir dalyvių veiklos plėtojimui bei gerosios patirties sklaidai.

Specialieji tikslai:

 1. Krašto identiteto stiprinimas ir integravimas į kuriamą bendrą Lietuvos-Latvijos prekinio ženklo sistemą.
 2. Vietos gamintojų kompetencijos stiprinimas, pasitelkiant tarptautinę praktiką.
 3. Skatinti sveiko naminio maisto vartojimą ir gaminimą.

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje šiuo metu veikia apie 40 vietos amatininkų ir naminio maisto gamintojų. Kiekvienais metais bus organizuojama mugė, kurioje vietos amatininkai, naminio maisto puoselėtojai pristatys savo produkciją, ar galės parduoti rankų darbo gaminius.

Projekto dalyviai dalyvaudami įvairiose mugėse susidurė su šiomis problemomis: nėra pagrindinių žinių rinkodaros, produktų marketingo srityje, trūksta kompetencijos. Menkas amatininkų verslumas ir gebėjimai dirbti šiuolaikinėmis verslo sąlygomis. Vien amatininkų ar jų visuomeninių organizacijų pastangomis sudėtinga sukurti atskirą tradicinių amatų, naminio maisto gamintojų rinkodaros strategiją – nėra nuoseklios amatų gaminių rinkodaros, nemoka planuoti veiklos, neturi būdų, kaip efektyviai pasiekti potencialius produkcijos vartotojus. Nepakankamos, ribotos galimybės gaminiams patekti į rinką, būti konkurencingais dėl pagrindinių prekei būdingų savybių nebuvimo (prekės ženklas, įpakavimas). Nors tradicinių amatų, naminio maisto populiarumas ir paklausa didėja, tačiau jie dar neužima deramos vietos šalies visuomenėje kaip etninė kultūra apskritai. Su tokiomis pačiomis problemomis susidūrė ir projekto partneriai Lietuvoje „Pajūrio kraštas“ bei Latvijos vietos veiklos grupės.

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė pirmiausia apklausė savo vietos bendruomenes, atliko tyrimą ir pradėjo ieškoti potencialių partnerių. 2012 m. vasario 10 d. organizavome konferenciją „Teritorinis, tarptautinis bendradarbiavimas: projektų idėjos, partneriai“, kvietėme dalyvauti visas norinčias Lietuvos vietos veiklos grupes. Konferencijos metu su Kauno, Jonavos, Ukmergės, Panevėžio, Raseinių, Širvintų, Pajūrio krašto vietos veiklos grupėmis buvo aptartos projektų idėjos. Rezultate paaiškėjo, kad  bendros idėjos: sukurti prekinį ženklą, paruošti mokymų programą, marketingo srityje, organizuoti muges, yra panašios su VVG „Pajūrio kraštas“.

2012 metų birželio 20-21 dienomis dešimt vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ atstovų, kartu su Kėdainių rajono VVG atstovais dalyvavome Latvijos vietos veiklos grupės „Madonas novada fonds“ organizuotoje  tarptautinėje konferencijoje „LEADER metodo įgyvendinimas. Gerosios patirties sklaida ir jos pritaikymas savo teritorijoje“. Buvo pristatyti nauji projekto partneriai (4 latvių vietos veiklos grupės) ir numatytos bendros veiklos.  Nuspręsta vykdyti naujų projekto partnerių, galinčių efektyviai prisidėti savo žiniomis ir patirtimi prie identifikuotų problemų sprendimo, paiešką. Atsižvelgiant į Čekijos vietos veiklos grupių Mistni akčni skupina POHODA venkova ir MAS Železnohorsky region, o.s. patirtį, jos įtrauktos į projekto partnerių sąrašą.

Sprendžiant minėtas problemas, projekto įgyvendinimo metu bus:

 • sukurtas bendras prekinis ženklas vietos gamintojams. Partnerių – Lietuvos ir Latvijos vietos veiklos grupės atstovai (po 2 narius iš kiekvienos VVG) dalyvaus mokymuose Čekijoje, kur bus suteiktos bazinės žinios prekinio ženklo kūrimo ir vystymo srityje. Prekinis ženklas vienys partnerių teritorijoje veikiančius gamintojus. Ženklas būtų suteikiamas gamintojams, ženklinamos būtų ir jų produkcija prekiaujančios ar produkciją naudojančios maitinimo įstaigos, kaimo parduotuvės. Ženklinama bus tik ta produkcija, kuri atitinka šiuolaikinius kokybės reikalavimus, gali reprezentuoti VVG teritoriją, turi išlaikiusi tam tikras krašto tradicijas ir pabrėžia krašto identitetą. Sukurtas teigiamas įvaizdis pagerins gamintojų pardavimus, skatins tolimesnį produkcijos kokybes augimą, vietos produktų gamintojų vienijimąsi į asociaciją, bendradarbiavimą su kitais rinkos dalyviais (maitinimo įstaigos, kaimo turizmo sodybos, kaimo parduotuvės).
 • atrinkti bei paruošti įsilieti į rinką naminio maisto gamintojai, amatininkai. Bendradarbiaujant su partneriais iš Latvijos, Lietuvos ir Čekijos bus sukurta bendra mokymų programa visų regionų gamintojams. (Specifinių žinių rinkodaros ir produkto marketingo srityje suteikimas, verslumo ugdymas,  bendradarbiavimo skatinimas, gamintojų ir jų produkcijos sertifikavimas). Mokymų programa bus kuriama bendradarbiaujant visų trijų valstybių lektoriams, panaudojant visų šalių gerąją patirtį. Mokymai bus vykdomi trimis etapais: kiekvienos šalies gamintojai bus apmokomi atskirai, dalyvaujant visų trijų šalių lektoriams. Parengta mokymų medžiaga bus patalpinta viešai, partnerių interneto svetainėse, užtikrinant tolimesnę informacijos sklaidą. Kiekvienoje bendradarbiaujančioje šalyje vyks renginiai (edukaciniai renginiai, mugės, maisto produktų parodos, kaimo šventės), skirti vietos gamintojų produkcijos pristatymui. Juose dalyvaus visų trijų šalių atstovai.
 •  Bus įkurta bendra organizacinė struktūra. Bus įsteigta nevyriausybinė organizacija – vietos gamintojų asociacija. Pagrindinės įstaigos funkcijos bus suvienyti vietos gamintojus, padėti spręsti jiems kylančias problemas, koordinuoti jų darbo procesą, vykdyti veiklos viešinimą ir produkcijos pristatymą visuomenei. Organizacija padės vietos gamintojams marketingo ir produkto patrauklumo gerinimo srityse. Vykdys naujų vietos gamintojų, galinčių tapti asociacijos nariais  paiešką, skatins tamprų bendradarbiavimą. Naudodamasi projekto metu parengta metodine mokymų medžiaga mokys gamintojus bazinių verslumo žinių. Atstovaus vietos gamintojams bendraujant ir bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais. Projekto veiklų dėka bus sudarytos sąlygos efektyviam organizacijos darbui.
 • įsigyta naujos organizacinės struktūros veiklai vykdyti būtinų 10 prekybinių kioskų,  scena – paviljonas, kurie atitinka Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus. Mediniai nameliai, scena-paviljonas bus naudojami projektinės veiklos metu, vietos gamintojų dalyvavimui renginiuose ir įgyvendinus projektą. Siekiant efektyviai išnaudoti įsigytus prekybinius kioskus, sceną-paviljoną pasibaigus projektui, planuojama plėtoti šiuos prekybos tinklus: prekybos taškai gyvenvietėse (mobili parduotuvė, produktų krepšelių pristatymas į namus ir pan.); centralizuotas vietos gamintojų produkcijos tiekimas platintojams (parduotuvėms, maitinimo įstaigoms, kaimo turizmo sodyboms); dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, mugėse. Kita svarbi organizacijos poprojektinė veikla – edukacinių užsiėmimų organizavimas.
 • Planuojami projekto rezultatai:

– Įkurta bendra organizacinė struktūra (nevyriausybinė organizacija), sukurtas Latvijos, Lietuvos ir Čekijos VVG, vietos gamintojų bendradarbiavimo tinklas;

– Vadovaujantis partnerių iš Čekijos pavyzdžiu sukurtas Lietuvos ir Latvijos vietos produktų ir jų gamintojų prekės ženklas;

– Sukurtas vietos gamintojus ir naminį maistą reprezentuojantis filmas;

– Suorganizuoti renginiai Kėdainių rajone:

– Mugė

– Latvijos gamintojų dienos Lietuvoje

– Konferencija

– Dalyvavimas renginiuose (mokymuose Čekijoje ir Lietuvoje, Lietuvos dienose Latvijoje, mugėse Čekijoje, Latvijoje ir Lietuvoje).

– Sukurta metodinė medžiaga vietos gamintojams Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje;

– Naujai įkurta nevyriausybinė organizacija, siekiant užtikrinti projekto tęstinumą, aprūpinta veiklai būtina įranga: 10 prekybinių kioskų,  scena – paviljonas.

Projektu bus skatinamas gyventojų užimtumo didinimas ir ne žemės ūkio veiklų plėtojimas kaime – naminio maisto gaminimo ir jo vartojimo skatinimas. Į aktyvią veiklą bus įtraukiami kaimiškoje vietovėje gyvenantys, ir naminę produkciją gaminantys asmenys. Projektas atitinka vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono kaimiškųjų kaimo plėtros strategijos“ II prioriteto „Bendruomeniškumo ugdymas“ 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir verslumo skatinimas“ tikslą – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, sukuriant palankią socialinę kultūrinę aplinką ir priemonės specialiuosius tikslus: aktyvinti kaimo gyventojus ir jų interesams atstovaujančias organizacijas, skatinti socialines, kultūrines, pažintines iniciatyvas, aktyvinti kaimo jaunimą, didinti jo užimtumo galimybes.

Back to top