PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTUS NR.1 (nuo 2017.11.10 iki 2017.12.22 d.)

 

Aktuali informacija pareiškėjams:

1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 3D-559) rasite čia:

 Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.

    Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:) 
    Licenzijuojamų veiklų sąrašas (rasite čia:)
    ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
    Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
    Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 

 Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.

 

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

I kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. X, 20XX m. XXXX XX d. Rasite čia:

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

I Kvietimo paraiškų suvestinė:

ĮSAKYMAI:

I kvietimas. NMA PRIE ŽŪM direktoriaus įsakymas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. Įsakymo priedą rasite čia:

Back to top