„Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategijos parengimas“

Projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023-2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, patvirtintomis 2022 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-147.

Siekiant parengti kokybišką Kėdainių rajono vietos veiklos grupės plėtros strategiją (toliau –VPS) planuojamos veiklos:

  • Atliekami VVG tyrimai (apklausos, analizės, duomenų apibendrinimas ir k.t) susiję su VPS rengimu;
  • Renkama reikalinga statistinė informacija, atlikta VVG teritorijos plėtros poreikių ir potencialo analizė, kuri grindžiama patikimais statistiniais duomenimis, VVG teritorijos tyrimais, atliekamų apklausų duomenimis;
  • Parengta VPS plėtros poreikių ir potencialo analizė derinama su Kėdainių rajono savivaldybės strateginiais dokumentais (VVG teritorijos savivaldybės plėtros strateginiu planu, regiono plėtros planu);
  • VPS įgyvendinimo veiksmų plano parengimas, VPS prioritetų, priemonių bei veiklos sričių nustatymas / parinkimas;
  • VPS pasiekimų rodiklių, jų reikšmių pagal metus, kurios logiškai išdėstytos pagal VPS priemones bei veiklos sritis yra proporcingai suplanuotos VPS lėšoms pagal atskiras VPS priemones bei veiklos sritis numatymas;
  • VPS finansinio plano parengimas, VPS pasiekimų rodiklių numatymas pagal skirtingas VPS priemones / veiklos sritis;
  • VPS  įgyvendinimo valdymo, stebėsenos ir VPS įgyvendinimo vertinimo priemonių nustatymas.
Back to top