KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2018.06.07 IKI 2018.07.31, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

I. VPS Priemonė ,,NVO Socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija 2019.12.10d. (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

2 priedas Verslo plano forma (rasite čia:)

3 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma (rasite čia:)

4 priedas  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:)

Socialinio verslo taisyklių santrauką (rasite čia:)

II. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“(kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

Mokymų taisyklių santrauką (rasite čia:)

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018 m. balandžio 30 d. Nr. 3D-226) (rasite čia:)
 • Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020m. programos priemones gaires (rasite čia:)
 • Soc. verslo skaičiuoklė Leader pareiškėjams (rasite čia:)
 • Socialinio verslo koncepcija (rasite čia:)
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)
 • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:) 
 • Licenzijuojamų veiklų sąrašas (rasite čia:)
  ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (rasite čia:)

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus (rasite čia:)

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

IV kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. 4, 2018-10-04 d.  (rasite čia:)

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

IV Kvietimo paraiškų suvestinė (rasite čia:)

Back to top