Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) šias priemones / veikos sritis:

  1. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir

plėtra“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.2.

Remiamos veiklos:

infrastruktūros ir/arba įrangos, reikalingos pirminių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimas, apdirbimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai, sukūrimas ir/arba įsigijimas.

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems produktams (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), perdirbti, rinkodarai ir (arba) plėtrai. Galutinis produktas gali būti ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, smulkaus verslo organizacijos (labai mažos ir mažos įmonės).

2. VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys: kaimo gyventojai, ūkininkai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 335 428,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 55 837,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. Viešiesiems juridiniams asmenims – iki 80 proc.

2. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 70 proc.

3. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 50 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

  1. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, kodas LEADER2-6.4.

 

Remiamos veiklos:

Infrastruktūros/įrangos reikalingos ekonominei veiklai/naujai veiklos rūšiai pradėti arba naujam produktui/paslaugai gaminti, teikti, sukūrimas/įsigijimas. Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems produktams, kai projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas (išskyrus žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, ir veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu).

Galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, smulkaus verslo organizacijos (labai mažos ir mažos įmonės).

2. VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys: kaimo gyventojai, ūkininkai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 146 704,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 858,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. Viešiesiems juridiniams asmenims – iki 80 proc.

2. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 70 proc.

3. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 50 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

  1. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4.
Remiamos veiklos / parama teikiama:

įvairių renginių, stovyklų, mugių, edukacinių programų, susijusių su amatais, bei kitų veiklų organizavimui ir vykdymui, informacijos apie etninę kultūrą kaupimui ir sklaidai, leidybai (tiek popieriniame, tiek ir elektroniniame formate).

Tinkami vietos projekto vykdytojai:

VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 70 000 Eur.

Didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 9 771 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

– iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei paramos prašoma veiklos vietos projektui (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla);

– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei vietos projekte numatytos investicijos į įrangą ir kitą materialųjį turtą.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 552 132,00 Eur. iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai ir jų priedai skelbiami VVG interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/kvietimai/iv-kvietimas-2/ bei VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-04-08 8:00 val. iki 2019-05-31 15:00 val.  

Adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai, vietos projekto paraišką turi asmeniškai pateikti pats pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo.

VVG administracijos darbuotojai informaciją apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai ir elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt.

Back to top